Legislatia cu privire la transportul public local de calatori

 1. Legea nr. 31/1990 – a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. OUG nr. 109/2011 – privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 4. Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 5. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 6. Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale;
 7. OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara – actualizata;
 8. Legea nr. 51/2007 – legea serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata;
 9. Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local – cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Legea nr. 328 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
 11. Ordinul nr. 972/2007 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local – actualizat;
 12. Ordinul nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane – actualizat;
 13. Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
 14. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 15. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
 16. Legea nr. 233/2002 privind aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
 17. LEGE nr. 129 /2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,  precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
 18. Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, modificata prin Legea nr. 76/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 855 din data de 18.12.2012;
 19. Ordonanta nr. 27/2011 privind transporturile rutiere – modificata prin O.U.G. nr. 11/2013 publicată in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 122 din data de 05.03.2013;
 20. Ordonanța nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier – modificata prin Legea nr. 18/2012 publicată in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 23 din data de 11.01.2012;
 21. Ordinul nr. 980 din 30 noiembrie 2011 Ministerului Transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitore la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
 22. Regulamentul CE 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de transport feroviar si rutier de calatori;
 23. Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile și completarile ulterioare;
 1. H.G.  nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din  Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

ACTE NORMATIVE

a) Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare;

c) Ordonanta de urgent privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii nr. 34 din 26 iulie 2006 cu modificarile şi completarile ulterioare;

d) Legea serviciilor de transport public local nr. 92 din 10 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) Ordin privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local nr. 263 din 6 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) Ordonanta privind transporturile rutiere nr. 27 din 31 august 201, cu modificarile şi completarile ulterioare;

g) Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local nr. 972 din 3 octombrie 2007., cu modificarile si completarile ulterioare.